Vattenskadecentrum har som uppgift att undersöka och sprida information om orsaker till vattenskador.

 

Vattenskadecentrum har som uppgift att undersöka och sproda information om orsaker till vattenskador.

År 2002 och 2005 genomfördes vattenskadeundersökningar i småhus respektive flerbostadshus. Undersökningarna fick ett stort genomslag. Det blev tydligt både för myndigheter och för byggbransch vilken omfattning vattenskador verkligen har och vad skadorna beror på.

Resultaten har bland annat inneburit att Boverkets byggregler för skydd mot vattenskador har skärpts och att kvalitetsarbetet för de branscher som gör tätskikt i våtrum och installationer har intensifierats. Från och med 2008 görs årliga uppföljningar av vattenskadorna.

Examensarbete vattenskadetrender

I ett examensarbete skrivet av Lovisa Hjalmarsson och Ayna Aydogdyeva från KTH Haninge så besvarar de frågan Hur kan det totala antalet vattenskador minskas?
Frågan besvaras med hjälp av statistik från Vattenskadecentrum, intervjuer med representanter från branschen och studier av branschregler. Det som framkommit är att badrum och kök är de mest drabbade utrymmen.

Efter år 2011 har andelen skador i kök blivit fler än de i badrum. Orsaken till detta är ökningen av trycksatta vattenledningar i kök samt avsaknaden av krav på tätskikt och golvbrunn. Trots att vattenanvändningen i badrum, relativt sätt, har ökat har andelen skador minskat tack vare förbättrad teknik, strängare normer och bättre material.

Lovisa och Ayna tror att om antalet vattenskador ska minskas bör branschregler för kök kompletteras, utbilda och auktorisera fler företag samt upplysa fastighetsägare om vikten av fackmässigt byggande.

Vattenskadetrender av Lovisa och Ayna